Általános Szerződési Feltételek

Rakóczki Kft.

Hivatalos ABB Partner

ABB Value Provider logó

Általános szerződési feltételek

Termékek értékesítésére és szolgáltatások nyújtására vonatkozó általános szerződési feltételek

Érvényes a 2021.01.01 napja után létrejött ügyletekre

1.) Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: “ÁSZF”, elérési útja: https://rakoczki.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/) a Rakóczki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2081 Piliscsaba, Juhar fasor 2.; Cg.: 13-09-102150, mint Eladó/Vállalkozó, továbbiakban: “Eladó/Vállalkozó”) által szállított termékek és/vagy nyújtott szolgáltatások (továbbiakban: “Termékek/Szolgáltatások) értékesítésének alapvető feltételeit szabályozó dokumentum. Az ÁSZF az Eladó/Vállalkozó és Vevő/Megrendelő (továbbiakban: “Vevő/Megrendelő”) által megkötött egyedi szerződés, keretszerződés vagy az elfogadott/teljesített vevői/megrendelői megrendelés (“Egyedi Szerződés”) elválaszthatatlan részét képezi. Jelen ÁSZF-től való eltérés csak a felek kifejezett, erre irányuló akaratával, kizárólag írásbeli formában érvényes. Vevő/Megrendelő elismeri, hogy a jelen ÁSZF-et elolvasta, részletesen áttanulmányozta, és annak teljes tartalmát magára nézve kötelezőnek fogadja el. Amennyiben ellentmondás mutatkozik a jelen ÁSZF és az Egyedi Szerződés között, az Egyedi Szerződésben foglaltak az irányadóak. Az Egyedi Szerződés teljesítése során a felek kizárják a Vevő/Megrendelő általános szerződési feltételeinek alkalmazását.

Vevő/Megrendelő kijelenti, hogy a Termékek/Szolgáltatásokat rendeltetésszerű üzleti tevékenysége körében vásárolja meg saját használat, vagy továbbértékesítés céljából, és az Egyedi Szerződés nem minősül a 45/2014 (II.26.) Korm.rend. szerinti fogyasztói szerződésnek.

2.) Az Egyedi Szerződés létrejötte

Vevő/Megrendelő a Termékeket/Szolgáltatásokat e-mailen vagy postai úton küldött ajánlatkéréssel rendelheti meg Eladótól/Vállalkozótól.

Eladó/Vállalkozó a megrendelésekre postai úton, e-mailen ajánlatot küldhet, mely tekintetében Eladó/Vállalkozó az abban meghatározott tartamú ajánlati kötöttséget vállal. Amennyiben az ajánlati kötöttség időtartamán belül Vevő/Megrendelő Eladó/Vállalkozó ajánlatát írásban (postai úton, e-mailen) teljes egészében elfogadja, úgy Eladó/Vállalkozó ajánlatának tartalma szerint Egyedi Szerződés jön létre a felek között, mely a Vevő/Megrendelő írásbeli visszaigazolásának Eladó/Vállalkozó által történő kézhezvételének napján lép hatályba. Ha Vevő/Megrendelő az Eladó/Vállalkozó ajánlatát eltérő tartalommal, vagy az ajánlati kötöttség időtartamán túl igazolja vissza, akkor az Egyedi Szerződés nem jön létre a felek között egészen addig, amíg a felek az eltérés, vagy az ajánlati kötöttség tekintetében meg nem állapodnak egymással.

Az Egyedi Szerződés a felek közötti teljes megállapodást tartalmazza, annak minden mellékletével és módosításával együtt.

3.) Árak

Az Egyedi Szerződésben foglalt árak vám, adó és egyéb államilag megállapított fizetési kötelezettség nélkül értendők. Az árak nem tartalmazzák, így Vevőt/Megrendelőt terhelik azok a költségek is, melyek speciális csomagolásból, vagy különleges szállítási és raktározási körülményekből származnak kivéve, ha Eladó/Vállalkozó ajánlatában, írásban kifejezetten felajánlotta és az ajánlati árba beleértette ezeket a költségeket.
Az ajánlati áraink az MNB-nek az ajánlat kiadásának napján érvényes EUR/HUF deviza középárfolyama alapján kerültek meghatározásra, de a tényleges eladási ár, a megrendelés napján irányadó árfolyam minimum +/-3 %-os változása esetén, az árfolyamváltozás mértékének megfelelően módosul.

4.) Egyedi Szerződés módosítása

Az Egyedi Szerződés módosítása kizárólag írásban, a felek közös megegyezésével lehetséges.

5.) Tulajdonjog átruházás és kárveszélyviselés

A Termékek/Szolgáltatások tulajdonjoga a vételár Eladó/Vállalkozó bankszámláján történő jóváírása napját követő munkanapon száll át a Vevőre/Megrendelőre. A tulajdonjog megszerzéséig Vevő/Megrendelő a Termékek/Szolgáltatásokat, mint az Eladó/Vállalkozó tulajdonát köteles raktározni és biztosítani (annak teljes csereértékén), valamint tartozik elszámolni az Eladónak/Vállalkozónak minden egyes ügyletről, beleértve a biztosítási eljárást is. Eladó/Vállalkozó fenntartja a jogát a Termékek/Szolgáltatások visszakövetelésére a vételár kifizetésének késedelme, vagy elmulasztása esetén.

Vevő/Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben az Eladót/Vállalkozót megillető vételár maradéktalan kifizetést nem nyer, úgy Eladó/Vállalkozó jogosult arra a területre belépni, ahol a Terméket üzembe helyezték, és megilleti az elvitel joga, ezzel kapcsolatban a Vevő/Megrendelő birtokvédelmi kifogást nem támaszthat.

A kárveszély a Termékek birtokba adásával száll át a Vevőre/Megrendelőre.

6.) Szállítási határidők, Vevő/Megrendelő késedelme

Az Egyedi Szerződésben meghatározott teljesítési határidők az Egyedi Szerződés megkötésének időpontjában Eladó/Vállalkozó rendelkezésére álló információk alapján lettek meghatározva. Amennyiben az Eladó/Vállalkozó az Egyedi Szerződés teljesítése során olyan helyzetbe kerül, amely megakadályozza az Egyedi Szerződésben megadott határidő szerinti teljesítést, haladéktalanul, írásban köteles közölni a késedelem tényét, okát és várható időtartamát, valamint egyidejűleg köteles póthatáridőt kitűzni. Az Eladó/Vállalkozó a kitűzött póthatáridő napjáig történő teljesítésig nem esik késedelembe. Eladó/Vállalkozó fenntartja a jogot rész-szállításra illetve rész-számla kiállítására.

Ha az Eladó/Vállalkozó neki felróható módon a számára meghatározott határidőben nem teljesít szerződésszerűen, késedelmi kötbért köteles fizetni a Vevőnek/Megrendelőnek. A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett berendezések/vállalkozói munkaterjedelem nettó ellenértéke, mértéke 0,5% a késedelem minden hetére, de maximum a kötbéralap 7,5%. A Vevő/Megrendelő a késedelem miatt a késedelmi kötbéren túlmenően további igényt nem támaszthat.
Felek megállapodnak, hogy a jelen pont szerinti kötbérek csak az eladói teljesítés Vevő általi átvételig esetlegesen felmerülő, nem szerződésszerű teljesítési ok miatt számítható fel, így – többek között – nem érvényesíthető az átvételt követően felmerülő, Vevői jótállás érvényesítésének alapjául szolgáló esetekben.

Amennyiben a Vevő/Megrendelő az átadás-átvételre felajánlott Termékeket/Szolgáltatásokat indokolatlanul nem veszi át, késedelembe esik, mely esetben az Eladót/Vállalkozót megillető egyéb jogokat nem érintve Eladónak/Vállalkozónak lehetősége van:

a. az átadás-átvételre felajánlott Termékeket/Szolgáltatásokat a Vevő/Megrendelő költségére és kockázatára őrizni;
b. kárenyhítés keretében a Termékeket/Szolgáltatásokat az adott piaci körülmények között elérhető észszerű áron harmadik személyek számára értékesíteni. Ilyen esetben az eredeti vételár, mint kártérítési alap csökken a Termékekért/Szolgáltatásokért kapott vételárral azzal, hogy a vételárból Eladó/Vállalkozó levonhatja az értékesítéssel kapcsolatban felmerült költségeit.
c. a késedelem minden megkezdett napja után késedelmi kötbért követelni, amelynek mértéke a határidőben át nem vett Termékek/Szolgáltatások nettó vételárának/vállalkozói díjának 1%-a/nap.

Ha a Vevő/Megrendelő nem veszi át az árut az átadás-átvétel rögzített időpontját vagy a készre jelentést követő 30 napon belül, akkor a 31. napon az ügylet az Eladó/Vállalkozó részéről teljesítettnek minősül, mely alapján Eladó/Vállalkozó jogosult a számla kiállítására és a kikötött vételárra.

7.) A Vevő/Megrendelő kötelezettségei

A Vevő/Megrendelő az előírt határidőn belül köteles az Eladó/Vállalkozó részére megadni az Egyedi Szerződés teljesítéséhez szükséges információt. Amennyiben az Eladó/Vállalkozó részéről további adatszolgáltatási igény merül fel, a Vevő/Megrendelő 3 napon belül köteles a kért adatokat szolgáltatni az Eladó/Vállalkozó részére. Amennyiben az adatszolgáltatáshoz ennél hosszabb idő szükséges, úgy a Felek ettől eltérő határidőben is megállapodhatnak.

Amennyiben az Egyedi Szerződés úgy rendelkezik, hogy a teljesítés helye a Vevő/Megrendelő telephelye, a Vevő/Megrendelő köteles azt munkavégzésre alkalmas állapotban az Eladó/Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. Az Eladó/Vállalkozó a teljesítés megkezdését mindaddig megtagadhatja, míg a Vevő/Megrendelő a fentieket nem biztosítja.

A Vevő/Megrendelő köteles a Termékeket/szolgáltatásokat a vonatkozó műszaki leírásokban és felhasználási útmutatókban meghatározott feltételek szerint használni. Vevő/Megrendelő felelősséggel tartozik a saját telephelyén felmerülő hibákért, hiányokért, beleértve, de nem csak ezekre korlátozva a Termékhez csatlakozó hardverek, szoftverek, berendezések vagy hálózati elemek bármely hibáját, vagy nem rendeltetésszerű működését, illetve a szóban forgó Termékek/Szolgáltatások és a Vevő/Megrendelő hardverei, szoftverei, berendezései és hálózati elemei között felmerülő inter-operabilitási problémákat is. Vevő/Megrendelő köteles biztosítani, hogy a Termékek/Szolgáltatások üzemeltetését szakképzett, megfelelő oktatásban részesített személyzet végezze, valamint azt is, hogy az Eladó/Vállalkozó által meghatározott teljesítmény- és környezeti feltételekre vonatkozó követelmények és feltételezések teljesüljenek. A fentieken túlmenően Vevő/Megrendelő a telephelyén köteles biztosítani a Termékek/Szolgáltatások megfelelő őrizetét is az átadás-átvételi eljárás folyamata alatt.

8.) A felek kötelezettsége

A Felek az Egyedi Szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azokat a tényeket, adatokat, körülményeket, amelyek a teljesítést érintik, továbbá mindent megtesznek a teljesítést akadályozó körülmények elhárítása érdekében.

Az Eladó/Vállalkozó szerződésszerűen teljesített, ha az Egyedi Szerződést az abban foglaltak szerint teljesítette, a Termékek/Szolgáltatások üzemeltetéséhez szükséges dokumentációkat a Vevő/Megrendelő részére átadta és azt a Vevő/Megrendelő hiánytalanul átvette. Átadás-átvétel esetén a leszállított Termékek/Szolgáltatások átvételét a Vevő/Megrendelő írásban igazolja az Eladó/Vállalkozó felé.

A Vevő/Megrendelő akkor teljesített szerződésszerűen, ha a Termékeket/Szolgáltatásokat szállítólevéllel együtt átvette és a vételárat az Egyedi Szerződésben foglaltak szerint megfizette az Eladó/Vállalkozó részére.

9.) EKÁER

Felek az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény 113. §-a értelmében a szerződés teljesítése érdekében útdíjköteles gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó termékbeszerzést/termékértékesítést végeznek, melynek kapcsán Eladónak/Vállalkozónak eleget kell tennie a hivatkozott jogszabály által előírt regisztrációs kötelezettségnek. A regisztráció teljesítéséhez Vevő/Megrendelő adatszolgáltatásra köteles. Az adatszolgáltatás elmaradása, hibás, hiányos vagy késedelmes teljesítése esetén Vevő/Megrendelő köteles megtéríteni az Eladót/Vállalkozót emiatt terhelő bírság, kötbér vagy egyéb kár összegét.

Eladóval/Vállalkozóval szemben a szerződésszegésből eredő igények nem érvényesíthetőek abban az esetben, ha a jogszabályban előírt regisztrációra Eladón/Vállalkozón kívül álló ok miatt nem kerül sor.

10.) Gyári teszt, próbaüzem, átadás-átvétel

A felek az Egyedi Szerződésben megállapodhatnak arról, hogy egy egységes rendszert alkotó Termékek/Szolgáltatások tekintetében a szállítást megelőzően gyári tesztet, az átadás-átvételi eljárás keretében, annak részeként pedig próbaüzemi tesztet folytatnak le.

A gyári tesztet a gyártó telephelyén kell elvégezni, rendes munkaidőben, a gyártó székhelye szerinti ország vonatkozó szabályaival összhangban. Az Eladó/Vállalkozó legalább 5 munkanappal korábban értesíti a Vevőt/Megrendelőt a gyári teszt tervezett időpontjáról. Amennyiben a Vevő/Megrendelő nem jelenik meg a gyári átvételen, a részére eljuttatott teszt-jelentés hitelesnek minősül.

A gyártó székhelyén, a gyári próbával kapcsolatban felmerült költségek az Eladó/Vállalkozót, míg az átvételre jogosult, illetve Vevőt/Megrendelőt képviselő más személyek utazási, szállási és egyéb költségei a Vevőt/Megrendelőt terhelik.

Amennyiben a Vevő/Megrendelő a gyári teszt vonatkozásában a teszt lezárásától számított 10 napon belül nem támaszt részletes írásbeli kifogást, a gyári teszt sikeres végrehajtása a Vevő/Megrendelő általi gyári elfogadásnak minősül.

A telepítés színhelyén a próbaüzemet az Eladó/Vállalkozó hajtja végre szakembereivel, a Vevő/Megrendelő aktív részvételével. A próbaüzem annak igazolására szolgál, hogy a leszállított Termékek/Szolgáltatások az Egyedi Szerződésben meghatározott műszaki és funkcionális követelményeket teljesítik, fizikai sérüléstől mentesek, és készek az üzemszerű használatra. A próbaüzemet az Egyedi Szerződés eltérő rendelkezése hiányában a Termékek/Szolgáltatások készre-jelentésétől számított 30 napon belül kell végrehajtani. A sikeres próbaüzem az Egyedi Szerződésben meghatározott Termékek/Szolgáltatások teljes és végleges elfogadását jelenti, melyet követően Eladó/Vállalkozó jogosult végszámláját benyújtani. Amennyiben a Vevő/Megrendelő a próbaüzemi teszt lefolytatását követően az Eladó/Vállalkozó által átvételre felajánlott Termékeket/Szolgáltatásokat nem veszi át, és a Termékek/Szolgáltatások mentesek azok rendeltetésszerű használatát megakadályozó súlyos hibáktól, akkor az átadás-átvételi eljárás a Termékek/Szolgáltatások átvételre történő felajánlásától számított tizenötödik (15.) napon megtörténtnek tekintendő, és Eladó/Vállalkozó az Egyedi Szerződésben meghatározott fizetési ütemezés szerint jogosult a vonatkozó számla benyújtására. A Termékek/Szolgáltatások rendeltetésszerű használatát nem akadályozó kisebb hibák esetén a felek közösen hibalistát készítenek, mely az átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékletét képezi és mely tartalmazza a hibák leírását és azok elhárításának észszerű, felek által közösen meghatározott határidejét. A hibalista nem befolyásolja a Termékek/Szolgáltatások átadás-átvételét és azok ellenértékének az Egyedi Szerződésben meghatározott feltételek szerinti megfizetését.

Egyedi termék szállítása esetén Vevő/Megrendelő az átadás-átvételt követően haladéktalanul köteles elvégezni a mennyiségi és minőségi ellenőrzést, és kifogásait legkésőbb 3 napon belül jeleznie kell Eladó/Vállalkozó irányába.

11.) Szoftver felhasználási jog

Az Egyedi Szerződés eltérő rendelkezése hiányában Eladó/Vállalkozó nem kizárólagos, Magyarország területére korlátozott, harmadik személy számára át nem ruházható felhasználási jogot biztosít a Vevőnek/Megrendelőnek az Egyedi Szerződésben specifikált computer szoftver-csomag és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok (együttesen: “CPA”) használatára (futtatására) az Egyedi Szerződésben meghatározott példányszámban, az ott meghatározott hardver berendezéseken. A felhasználási jog időbeli hatályát az Egyedi Szerződés határozza meg. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott felhasználási feltételeken túlmenően egyéb felhasználási jogok Vevő/Megrendelőt nem illetik meg.

Vevő/Megrendelő:
a. bizalmasan kezeli a CPA-t ;
b. harmadik személyek számára nem enged hozzáférést a CPA-hoz;
c. nem módosítja, ill. harmadik személynek nem engedi módosítani a CPA-t Eladó/Vállalkozó előzetes írásos egyetértése nélkül;
d. nem nyomtatja, nem másolja le, nem többszörözi, nem terjeszti, nem változtatja meg, nem fejti vissza a CPA csomagot;
e. nem használja a CPA-t, vagy annak egy részét a szerződésben meghatározottól ellentétes célokra,
f. kizárólag azokon a hardverberendezéseken használja a CPA-t, amelyekre azokat az Eladó/Vállalkozó vagy a Vevő/Megrendelő feltelepítette.

Abban az esetben, ha Vevő/Megrendelő továbbadja a Termékeket/Szolgáltatásokat vagy azok részét egy végfelhasználónak, Vevő/Megrendelő köteles erről Eladó/Vállalkozót tájékoztatni, és biztosítani, hogy a végfelhasználó a fenti feltételeket elfogadja. Vevő/Megrendelő tudomással bír arról, hogy a CPA tekintetében felhasználási jogot kizárólag Eladó/Vállalkozó előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult ilyen végfelhasználó számára biztosítani.

12.) Bizalmas információk

Minden információt, anyagot, dokumentumot és adatot, melyeket az Eladó/Vállalkozó az Egyedi Szerződés teljesítése során a Vevő/Megrendelő rendelkezésére bocsátott, bizalmas információnak (“Bizalmas Információ”) kell tekinteni, kivéve azokat az információkat, anyagokat, dokumentumokat és adatokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok szerint közérdekűek, vagy amelyek köztudomásúak. Vevő/Megrendelő a Bizalmas Információt köteles bizalmasan, az Eladó/Vállalkozó üzleti titkaként kezelni. Vevő/Megrendelő Eladó/Vállalkozó kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül nem fed fel Bizalmas Információt harmadik fél előtt.
Vevő/Megrendelő Bizalmas Információra vonatkozó kötelezettségei az Egyedi Szerződés bármilyen ok miatti megszűnését követően is fennmaradnak.

13.) Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése

Bármely fél helytáll és a másik fél terhére megítélt kártérítési összegért, amennyiben az ilyen károk az Egyedi Szerződésben vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértéséből származnak, feltéve, hogy az a fél akivel szemben igényt érvényesítenek azonnali írásos értesítést küld a másik félnek bármely ilyen igény felmerüléséről és biztosítja a másik félnek a védekezés lehetőségét, vagy belátása szerint rendezze az igényt.

14.) A felelősség korlátozása

A szándékosan vagy bűncselekménnyel okozott vagy az életet, testi épséget vagy egészséget károsító szerződésszegés kivételével Eladó/Vállalkozó szerződésszegésből származó maximális kártérítési felelőssége nem haladhatja meg a jelen szerződés szerinti vételár/vállalkozási díj nettó összegének 50%-át azzal, hogy kötbér esetleges alkalmazása esetén az Eladó/Vállalkozó által megfizetésre kerülő kötbér ezen maximált összegbe beszámít.

Eladó/Vállalkozó kizárja bármely jogcímen előforduló kártérítési felelősségét az elmaradt haszonért és vonatkozó költségekért, továbbá a profit veszteségből, bevétel kiesésből, szerződésvesztésből, energiaveszteségből, elhasználódásból, kamatkiesésből, állásidő költségeiből, harmadik féltől történő beszerzésből illetve kicserélésből, elvárt megtakarítás csökkenéséből, annak elmaradásából, a működés megnövekedett költségeiből eredő károkért, illetve bármely különleges, közvetett vagy következményes kárért, vagy egyéb hasonló természetű veszteségekért.

Vevő/Megrendelő a jelen szerződésből, vagy azzal összefüggésben az esetleges szerződésszegésből vagy szerződésen kívüli károkozásból eredő követeléseit kizárólag csak az Eladóval/Vállalkozóval, mint jogi személlyel szemben érvényesíti. Kijelenti, hogy az Eladó/Vállalkozó ügyvezetésével (Ptk. 3:21.§-ban meghatározott vezető tisztségviselőivel) és felügyelőbizottsági tagjaival szemben ilyen követelést nem érvényesít, ellenük pert nem indít.

15.) Kártalanítás

Vevő/Megrendelő vállalja, hogy kártalanítja Eladó/Vállalkozót minden elszenvedett veszteség, költség vagy kár tekintetében, ideértve a jogi eljárás költségét, mely Vevő/Megrendelő érdekkörében felmerült okból az Eladó/Vállalkozónál jelentkezett, vagy amelyet Eladó/Vállalkozó jogainak vagy Vevő/Megrendelő kötelezettségeinek kikényszerítésével okozott, vagy amely abból ered, hogy a Vevő/Megrendelő a Termékeket/Szolgáltatásokat vagy azok egy részét rendeltetéstől eltérő módon vagy célra használta, ideértve a mások által szállított Termékekkel/Szolgáltatásokkal kapcsolatos módosításokat és használatot is.

16.) Fizetési feltételek

Vevő/Megrendelő az Eladót/Vállalkozót megillető vételárat/vállalkozási díjat az Eladó/Vállalkozó által megjelölt bankszámlaszámra a számla kibocsátásától számított megegyezés szerinti, számlán szereplő napon belül köteles átutalni. Amennyiben a Vevő/Megrendelő Eladóval/Vállalkozóval fennálló bármely jogviszonyából származóan annak esedékességekor a vételárat, vételár részletet, vagy más Eladói/Vállalkozói díjkövetelést nem fizet ki, nem érintve Eladó/Vállalkozó egyéb jogait, az Eladó/Vállalkozó felfüggesztheti a szállítást és ezzel egyidőben késedelmi kamatot követelhet (mindkettőt egy esetleges bírósági ítéletet megelőzően és azt követően is). A késedelmi kamat a ki nem fizetett összegre vonatkoztatva a Ptk. 6:155. § szerint számítandó a vételár teljes kifizetéséig a behajtási költségátalány érvényesítése mellett. A felfüggesztés tartamával az Eladó/Vállalkozó teljesítési határideje meghosszabbodik. Az Eladó/Vállalkozó felfüggesztéssel kapcsolatban felmerülő költségeit Vevő/Megrendelő megtéríteni köteles.

17.) Vis maior

Sem a Vevő/Megrendelő, sem az Eladó/Vállalkozó nem tehető felelőssé bármely olyan hibáért, vagy késedelemért, mely vis maiornak tekintendő és így nem áll a felek ellenőrzése alatt, ideértve, de nem korlátozva az alábbiakra: kormányintézkedés, jogszabály, vagy egyéb állami szerv intézkedése, háború (akár kinyilatkoztatott, akár nem), katonai és polgári zavargások, természeti csapások (áradás, földrengés, szélvész, járvány, tűzvész), embargó, sabotage, tengeri katasztrófa, sztrájk és munkavállalói viták.

Amennyiben valamelyik szerződő fél írásban értesíti a másik felet valamely fenti esemény bekövetkeztéről, az Egyedi Szerződés teljesítésének határideje meghosszabbodik az esemény, illetve annak elhárításához szükséges idő tartamával.

18.) Jótállás

Amennyiben az Egyedi Szerződés eltérően nem rendelkezik, az Eladó/Vállalkozó az általa gyártott Termékekre/Szolgáltatásokra egy éves jótállást vállal a Termékek/Szolgáltatások átadás-átvételére vonatkozó jegyzőkönyv aláírásától vagy a Vevő/Megrendelő és az Eladó/Vállalkozó által közösen lebonyolított sikeres műszaki átadás-átvétel napjától kezdődően, feltéve, hogy az Eladó/Vállalkozó által rendelkezésre bocsátott használati utasítás szerint történik a használat. Eladó/Vállalkozó jótállási kötelezettségét elsősorban kijavítással, annak eredménytelensége esetén cserével teljesíti. Amennyiben a Termékek/Szolgáltatások valamely tartozéka, vagy alkatrésze kijavításra, vagy kicserélésre kerül a jótállási idő alatt, úgy a kijavított, vagy kicserélt tartozékra, vagy alkatrészre az eredeti jótállási időből még hátralévő rész képezi a jótállási időtartamot.

Ez a jótállás nem alkalmazható az alábbiakból eredő hibákra:
a. szándékos károkozás és hanyagság;
b. természetes elhasználódás;
c. a beiktatás az Eladó/Vállalkozó kifejezett hozzájárulása nélkül a Vevő/Megrendelő, vagy harmadik fél részéről történik;
d. rendeltetésellenes használat, vagy fokozott igénybevétel;
e. Eladó/Vállalkozó írásbeli hozzájárulása nélkül a Vevő/Megrendelő, vagy harmadik fél részéről a Terméken módosítás vagy átalakítás történik;
f. elmaradt vagy nem az Eladó/Vállalkozó által végzett karbantartás;
g. Eladó/Vállalkozó által megadott iránymutatás szerinti környezeti feltételek fenntartásának elmulasztása, ideértve, de nem korlátozva a megfelelő villamosenergia, hőmérséklet és páratartalom ellenőrzését;
h. nem megfelelő üzemi és pótalkatrészek felhasználása;
i. harmadik fél által megrendelésre gyártott készüléknek az ABB készülékbe történő beszerelése a Vevő/Megrendelő részére történő viszonteladás céljából, kivéve, ha a harmadik fél (gyártó) jótáll az általa készített termékért, valamint a termék kompatibilitásáért;
j. azok az okok, amelyek az Eladó/Vállalkozó észszerű ellenőrzésén kívül esnek.

Az előzőekben ismertetett jótállás nem tartalmazza a Vevő/Megrendelő telephelyén végrehajtott jótállási tevékenységgel kapcsolatos szállítás költségeit, behozatali-adókat/vámokat, a munkabéreket, vagy az utazás időtartamát és költségét, mely költségek Vevőt/Megrendelőt terhelik. Ha a jótállási kötelezettség a helyszínen nem teljesíthető, az el- és visszaszállítással kapcsolatos költség- és kockázat viselésére a Vevő/Megrendelő köteles.

Eladónak/Vállalkozónak nem keletkezik jótállási kötelezettsége, ha a Vevő/Megrendelő a teljes vételárat az esedékességkor nem fizeti meg. Eladó/Vállalkozó jótállási kötelezettsége megszűnik, ha a Termék karbantartását és szükségessé váló javítását nem az Eladó/Vállalkozó vagy Eladó/Vállalkozó által jóváhagyott személy végzi.

A jelen pontban a jótállással kapcsolatos rendelkezéseket a szavatosságra is értelemszerűen alkalmazni kell.

Eladót/Vállalkozót más, akár jogszabályban foglalt, akár szerződésen alapuló vagy ráutaló magatartással elfogadott jótállási kötelezettség nem terheli, mint az Egyedi Szerződésben és az ÁSZF-ben kifejezetten elvállalt jótállási kötelezettségek.

19.) Elállás

Amennyiben a Termékek/Szolgáltatások még nem kerültek leszállításra, a Vevő/Megrendelő az Eladóhoz/Vállalkozóhoz intézett egyoldalú írásos nyilatkozattal elállhat az Egyedi Szerződéstől, feltéve, hogy az alábbi átalánykártérítési fizetési kötelezettségének eleget tesz:
a. 0 – 15 nappal az Egyedi Szerződés létrejöttét követően, az Egyedi Szerződésben foglalt vételár 10%-a;
b. 16 – 30 nappal az Egyedi Szerződés létrejöttét követően, az Egyedi Szerződésben foglalt vételár 25%-a;
c. Az Egyedi Szerződés létrejöttét követő 30 napon túl az alábbiak közül a magasabb összeg:
i. a vételár 25%-a, vagy
ii. a vételár azon százaléka, mely a Termékek/Szolgáltatások leszállítására fordított munka mennyiségével arányban áll. Eladó/Vállalkozónak az elállás esetére vonatkozó fizetési kötelezettséget tartalmazó meghatározása végleges és bizonyító erejű.

20.) Rendkívüli felmondás

Ezt a pontot kell alkalmazni, amennyiben:
a. Vevő/Megrendelő az Egyedi Szerződés bármely lényeges feltételét megszegi;
b. Vevő/Megrendelő megszünteti, vagy felfüggeszti üzleti tevékenységét;
c. Vevő/Megrendelő képtelenné válik szerződéses kötelezettségeinek teljesítésére, mivel azok lejártak, vagy csődeljárás, felszámolási eljárás illetve bírósági végrehajtási eljárás van Vevő/Megrendelő ellen folyamatban, vagy fizetésképtelenség esete áll fenn, illetve csődgondnokot, vagy bírósági végrehajtót rendeltek ki, vagy ezek kijelölése van folyamatban, vagy a hitelezők kielégítése céljából a Vevő/Megrendelő részéről bármilyen intézkedés szükségessé válik;
d. Vevő/Megrendelő pénzügyi helyzetéből arra lehet következtetni, hogy képtelen lesz a Termékek/Szolgáltatások vételárát időben kifizetni és képtelen felajánlani bármilyen szükséges biztosítékot arra vonatkozóan, hogy a Termékek/Szolgáltatások időben kifizetésre kerüljenek;
e. Az Eladó/Vállalkozó jogos érdekeit, jó hírnevét sérti vagy veszélyezteti, vagy Eladó/Vállalkozó Viselkedési Kódexét megsérti.

Amennyiben jelen pontban foglalt valamelyik feltétel bekövetkezik, az Eladó/Vállalkozó egyéb jogait nem érintve, az Eladó/Vállalkozó vagy felmondhatja az Egyedi Szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal, vagy felfüggesztheti a további teljesítést a Vevő/Megrendelő felé jelentkező mindennemű további kötelezettség nélkül. Amennyiben a Termékeket/Szolgáltatásokat Eladó/Vállalkozó már leszállította, de azok vételárát a Vevő/Megrendelő még nem fizette meg, a vételár azonnal esedékessé válik minden korábbi ellentétes megállapodás ellenére.

Az Egyedi Szerződés bármilyen okból történő megszüntetése nem érinti a megszüntetésig leszállított Termékekre/Szolgáltatásokra vonatkozó elszámolási kötelezettséget.

21.) Jogról való lemondás

Az Egyedi Szerződésből eredő jogok gyakorlása során bármelyik fél mulasztása, vagy késedelme nem tekinthető jogról való lemondásnak, valamint az Egyedi Szerződésből eredő egyes jogok gyakorlása, vagy jogok részbeni gyakorlása nem zárja ki a további, vagy más módon történő joggyakorlást, vagy bármilyen más lehetséges jogok gyakorlását.

22.) Részleges érvénytelenség

Amennyiben a jelen ÁSZF, az Egyedi Szerződés egy része, illetve bizonyos pontjai érvénytelennek, illetve kikényszeríthetetlennek minősülnének, az Egyedi Szerződés többi része, illetve pontjai változatlanul érvényben maradnak, és a felek az érvénytelen, vagy kikényszeríthetetlen részt olyan érvényes, illetve kikényszeríthető rendelkezéssel pótolják, amely a lehető legközelebb áll közös üzleti szándékukhoz.

23.) Engedményezés

Az Egyedi Szerződés az Eladó/Vállalkozó és Vevő/Megrendelő általános jogutódait is köti és közöttük hatályban marad. A kötelezettségek azonban személyesen kötik a feleket, így a kötelezettségek, valamint az Egyedi Szerződés egészének átruházásához a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

24.) Értesítés, írásbeli jognyilatkozatok

Minden értesítés írásbeliséget kíván, mely személyesen, vagy postán, faxon, illetve elektronikus levél útján kerül továbbításra. A postai kézbesítés eredménytelensége esetén a tértivevény különszolgáltatással feladott jognyilatkozatot az alábbi esetekben kell kézbesítettnek tekinteni:
a. ha a címzett vagy az átvételre jogosult más személy a küldemény átvételét megtagadta vagy a címzett által bejelentett elérhetőségi címen a kézbesítés a címzett ismeretlensége vagy elköltözése miatt meghiúsult, a kézbesítés megkísérlésének napján;
b. egyéb esetekben az eredménytelen kézbesítési kísérlet valamint értesítés elhelyezésének napját követő 5. munkanapon.

25. ) Munkavédelmi és munkabiztonsági előírások

Eladó/Vállalkozó az Egyedi szerződés teljesítése során a munkavégzés helyén betartja a vonatkozó munkahelyi egészségvédelmi és munkabiztonsági (MEB) szabályokat, szabványokat.

Vevő/Megrendelő legkésőbb az Egyedi Szerződés hatályba lépése napján köteles írásban megküldeni Eladó/Vállalkozó részére az adott munkaterületre vonatkozó munka- és egészségbiztonsági előírásokat.

Vevő/Megrendelő köteles tájékoztatni Eladó/Vállalkozót bármilyen, a munkaterületen található veszélyes anyagról, amely az Eladó/Vállalkozó munkavállalóit vagy (al)vállalkozóit munkavégzés közben veszélyeztetheti. Amennyiben Vevő/Megrendelő ennek nem tesz eleget, az Eladó/Vállalkozó végzi el Vevő/Megrendelő költségére az ezzel kapcsolatos felmérést.

A tájékoztatási kötelezettség körébe eső veszélyes anyagok különösen, de nem kizárólagosan a következők:
a. a munkaterületen belül található azbeszt tartalmú anyagok;
b. egyéb utólagos tételek, mint a poliklorinát-bifenilek (PCB) jelenléte az olyan régi elektromos berendezésekben, mint a transzformátorok, az ólom és egyéb nehézfémek stb.;
c. egyéb talajszennyeződések a földmunkák területén;
d. olyan elektromos kábelek, melyek a munkavégzés alatt is áram alatt vannak;
e. bármely olyan terület, ahol gyúlékony folyadékok vagy gőzök jelentős koncentrációban vannak jelen;
f. az olyan területekről szóló információk, ahol olyan veszélyes anyagok találhatók, melyek veszélyeztethetik az Eladó/Vállalkozó munkavállalóit vagy (al)vállalkozóit;
g. a munkaterületen található sugárzó anyagok adatai;
h. a munkaterületen belül található túlnyomásos rendszerek, csővezetékek helye;
i. a munkaterületen található földalatti vezetékek helye.

Vevő/Megrendelő köteles Eladónak/Vállalkozónak átadni a munkavégzés helye tekintetében releváns dokumentumok másolatait, – mint például a földalatti vezetékek rajzait, a veszélyes anyagok helyét stb., – és jelezni azok pontosságát.
Eladó/Vállalkozó a munkaterületen végzett munka során az egészségügyi és munkabiztonsági előírások alkalmazása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy egy fizikailag körülhatárolt munkaterület létesítésen, mely saját felügyelete alatt áll, elsősorban annak érdekében, hogy megelőzze az illetéktelen személyek által a munkavégzésbe történő beavatkozást, illetve Vevő/Megrendelő személyzetének beavatkozását az Eladó/Vállalkozó tevékenységébe. Eladó/Vállalkozó köteles a Vevőnek/Megrendelőnek haladéktalanul bejelenteni minden, az Egyedi szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező munkahelyi balesetet. Eladó/Vállalkozó képviselője megfelelő figyelmeztetést követően bárkit jogszerűen kizárhat a felügyelete alatt álló munkaterületről, beleértve a Vevő/Megrendelő részéről eljáró személyeket is, amennyiben azok nem teljesítették az e pontban foglaltakat, és/vagy nem ügyeltek munkájuk biztonságára. Ennek következményeiért az Eladót/Vállalkozót anyagi felelősség nem terheli.

Amennyiben valamely személy az Eladó/Vállalkozó felügyelete alatt álló munkaterületen nem tartja be a (munka)biztonsági előírásokat, illetve, ha más dolgozókat vagy a környezetet nagymértékben veszélyezteti, illetve ha az e pontba foglalt szabályokat közvetlenül megszegi, Eladó/Vállalkozó képviselője bármikor jogosult a munka leállítására. Az említett esetekben – melyek egyik lehetséges következménye lehet a munka elkészültének késedelme – az Eladót/Vállalkozót semmiféle hátrányos jogkövetkezmény nem terheli (pl. késedelem stb. miatt).

26.) Speciális végfelhasználó

Vevő/Megrendelő köteles Eladót/Vállalkozót előzetesen tájékoztatni a Termékek/Szolgáltatások atomerőműben történő felhasználásának szándéka esetén.

Vevő/Megrendelő az ÁSZF elfogadásával nyilatkozik, hogy:
a. Közvetve atomerőműbe történő szállítás esetén:
i. nem ír alá olyan szerződést, melyben atomkár miatt vele szemben visszkereseti igény érvényesíthető; vagy
ii. amennyiben a piac által megkövetelt, hogy Vevő/Megrendelő atomkár tekintetében kártalanítást vállaljon az atomerőművel szemben, Vevő/Megrendelő tudomásul veszi, hogy Eladó/Vállalkozó ezesetben is kizárólag az ÁSZF-ben rögzített mértékű korlátozott felelősséget vállal Vevővel/Megrendelővel szemben.
b. Közvetlenül atomerőműbe történő szállítás esetén, amennyiben Eladó/Vállalkozó Vevővel/Megrendelővel, mint üzemeltetővel közvetlenül köt adásvételi szerződést, atomkár megtérítésére a Vevő/Megrendelő nem jogosult igényt érvényesíteni Eladóval/Vállalkozóval szemben.

27.) Referencia

Vevő/Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy Eladóval/Vállalkozóval létrejött jogviszonyára Eladó/Vállalkozó referenciaként korlátozás-mentesen hivatkozzon.

28.) Irányadó jog, vitarendezés

Az Egyedi szerződésben nem rendezett kérdéseken a Ptk. szabályai az irányadók. A felek vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben az nem vezetne eredményre, a viták eldöntésére a 2016. évi CXXX. törvény (Polgári perrendtartásról szóló törvény) rendelkezései az irányadóak.

29.) Adatvédelem

Eladó/Vállalkozó rögzíti, hogy a jelen szerződés megkötése és teljesítése során a jelen szerződéssel összefüggésben kezelt személyes adatokat a hazai és európai uniós jogszabályokkal összhangban kezeli.

Eladó/Vállalkozó rögzíti továbbá, hogy a jelen szerződés megkötése és teljesítése során a jelen szerződéssel összefüggésben az Eladó/Vállalkozó valamint a Vevő/Megrendelő természetes személy alkalmazottainak, cégképviselőinek, közreműködőinek (a továbbiakban együttesen: Közreműködők) személyes adata kerül közlésre. Saját Közreműködője tekintetében mindegyik Fél adatkezelő.

A jelen szerződéssel összefüggésben közölt az Eladó/Vállalkozó tudomására jutott Közreműködők személyes adatát Eladó/Vállalkozó a szerződés kezelése, a szerződés teljesítése során a dokumentumok nyilvántartása, a számlakezelés, az üzleti partnerek elérhetőségének szervezeti egység szintű nyilvántartása valamint a társaság jogos igényeinek érvényesítése céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja az Eladó/Vállalkozó valamint Vevő/Megrendelő jogos érdeke, ami a jelen szerződés időbeli hatálya alatt (annak megszűnéséig) annak teljesítéséhez, ezt követően az elévülési időn belüli jogos igények érvényesítéséhez szükséges adatkezelés. Egyéb jogszabályban rögzített tárolási idő hiányában a Közreműködők adatait Eladó/Vállalkozó a jelen szerződés időbeli hatálya alatt és annak megszűnését követő 5 évig őrzi. Ezen időszak lejártát követően a személyes adatok törlésre kerülnek.

Eladó/Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés aláírásával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen pontban foglaltakról adatkezelőként a jelen szerződés teljesítése során a saját Közreműködőit az adatkezelés céljáról tájékoztatja.

Mindkét fél a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak és egyéb vonatkozó szabályoknak megfelelően jár el és kijelenti, hogy nem tart vissza illetve nem késlekedik kiadni a szerződésmódosításhoz való hozzájárulását abban az esetben, ha a hatályos adatvédelmi szabályozásnak vagy a hatáskörrel rendelkező hatóság rendeletének való megfelelés érdekében az szükséges. Felek elismerik, hogy a személyes adatok feldolgozása további adatfeldolgozási megállapodások megkötését igényelheti. A másik fél kérésére a felek haladéktalanul megkötnek minden olyan megállapodást, amelyet a vonatkozó jogszabályok vagy az illetékes hatóságok megkövetelnek.